CM Engineering
CM Engineering CM Engineering

Logistika obchodně technické dokumentace

Nedílnou součástí výrobku, nebo zařízení je obchodně - technická dokumentace (OTD), což je souhrn odborně technických informací, které jsou poskytovány ve srozumitelné formě širokému, i netechnicky zaměřenému, spektru uživatelů. Obsahuje informace nezbytné pro správnou funkci a používání výrobku nebo zařízení po celou dobu jeho životního cyklu.
V rámci zpracování OTD poskytujeme našim zákazníkům tyto služby:
 • analýza stavu tvorby OTD
 • zpracování návrhu možností outsourcingu tvorby OTD
 • příprava návrhu na zabezpečení dat - únik informací, dle platné legislativy
 • převzetí dat (nejlépe ve formátu doc, ale také v dalších formátech např. pdf, trf, xml, jpg, png a další)
 • uložení dat na zabezpečený server
 • převedení dokumentace do formátu, který je uzpůsoben pro tvorbu obchodních, technických a odkazových typů dokumentů a umožňuje vytváření zdrojových souborů, opakované využití obsahu, změnový proces
 • zabezpečení aktualizace a včasného dodání dokumentace pro výrobky zákazníka dle dohodnutých termínů a daného rozsahu
 • aktualizace dokumentace na zabezpečeném serveru
 • denní zálohování databáze
 • předání výsledné dokumentace ve formátech RTF, PDF, HTML a/nebo jako Webové aplikace
 • tisk dokumentace
 • zabezpečení přístupu zákazníka k jeho datům přes Internet pomocí šifrovaného tunelu (VPN), s omezením přístupu pouze z oprávněné IP adresy a s omezeným počtem pokusů o přihlášení. V případě připojování více osob umožníme každému vlastní práva k nakládání s daty dle potřeb zákazníka
 • překladatelská činnost

S využitím filozofie „jednu informaci vícekrát použij“ poskytujeme ucelený soubor dat, který efektivně zabezpečuje logistickou podporu pro uživatele výrobku nebo zařízení -

Systém elektronické dokumentace.

Je tvořen následujícími produkty:
 1. Katalog konstrukčních prvků (katalog náhradních dílů)
 2. Technické publikace
 3. Výukové obrazy
 4. Vizualizace
 5. Instruktážní video
 6. 2D / 3D počítačová animace
 7. Edukační SW – e-learning, CBT, ETB
 8. Informační SW pro správu strojů – SW servisních služeb
 

Katalog konstrukčních prvků - elektronický katalog náhradních dílů

 • Katalog konstrukčních prvků je základním prvkem systému elektronické dokumentace a jeho obrazová část může být využívána všemi prvky systému. Obsahuje obrazovou část (axonometrické rozpady) jednotlivých skupin a prvků výrobku, systému v jejich montážním popř. technologickém sledu a textovou část obsahující popis jednotlivých položek (počet kusů ve skupině, objednací číslo apod.). Katalog je zpracován z dokumentace výrobce - je možná klasická forma (výkresy, kusovníky) i 3D dokumentace.
 • Katalog konstrukčních prvků umožňuje identifikovat a vybírat prvky, které jsou dodávány jako náhradní díly i všechny ostatní konstrukční prvky.
 

Technické publikace

 • V části technické publikace jsou zahrnuty dokumenty, které umožňují popis funkce, užívání, ošetřování, seřizování a opravy strojů, zařízení, vozidel apod. Obvykle jsou zpracovány v elektronické podobě ve vhodných souborových formátech (např. pdf), popřípadě v tištěné podobě.
 

Výukové obrazy

 • Výukový obraz je tištěný grafický dokument, znázorňující technické celky, jejich části, schémata, grafy apod. Pro názornost může obsahovat průhledy a řezy doplněné textovou legendou.
 • Jedná se o produkt vhodný pro výuková a servisní střediska, kde lze přehledně prezentovat dané montážní celky od jejich rozpadů přes řezy až po detailní výřezy.
 

Vizualizace

 • Graficky - nejčastěji počítačově - zpracovaný dokument, který co nejvěrněji zobrazuje, jak vizualizovaný prvek (technický výrobek, stavba apod.) vypadá ve skutečnosti, jak vypadá jeho řez popřípadě průhled. Ten pak lze zakomponovat do reálného prostředí, např. součástka v celém zařízení.
 

Instruktážní video

 • Pomocí instruktážního videa je možno názorně předvést pracovní postupy, stavy a chování zařízení v reálném prostředí. Je ideální i jako příprava pro praktickou část výuky. Instruktážní šoty je možno doplnit komentářem popisujícím příslušné činnosti a děje.
 

2D/3D Počítačová animace

 • Počítačovou animací rozumíme SW zpracované zobrazení dynamických jevů jako například zobrazení principu činnosti a jednotlivých stavů technických objektů. Demonstruje funkčnost dílčí součásti v rámci konstrukčního celku, ale můžeme díky ní provádět i řezy a průřezy tímto celkem. Podle zobrazení se dělí na 2D - plošné a 3D - objemové animace.
 • K tomuto produktu lze zařadit i mluvený komentář, hudbu, ale i další efekty spojené s danou animovanou scénou (hoření, exploze, deformace).
 

Edukační SW – e-learning

 • forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci se školitelem i školenými, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení školení
 • používaná technika – PC, tablet, mobil. telefon

Informační SW pro správu strojů – SW servisních služeb

CM Engineering
MOTTO: Jednu informaci vícekrát použij
 • Sídlo společnosti
 • CM Engineering, spol. s r.o.
 • Na okraji 335/42 Veleslavín
 • 162 00 Praha 6
 • IČO: 25586645
 • DIČ: CZ25586645
 • cm@cmengineering.cz